Traktat Polski z Litwą

Moderator: Marszałek Kongresu

Awatar użytkownika
Kherehabath
Minister
Posty: 1573
Rejestracja: 26 paź 2012, o 13:29
ID w grze:: 1549475
Nick z gry: Kherehabath

Traktat Polski z Litwą

Postautor: Kherehabath » 2 lis 2015, o 07:24

Traktat pomiędzy Polską a Litwą z dnia 24.08.2017

WERSJA ANGIELSKA
I. PREAMBLE AND STATEMENTS

1. The following agreement is signed by the ePolish and eLithuanian Governments. This agreement starts with the date of signing and will be renewed every 7th of month at 12:00 eRepublik time automatically, if both parties will not agree otherwise. If both parties won't agree, treaty lasts until the 17th of the month at 12:00 eRepublik time..
2. ePoland and eLithuania will respect each other sovereignty and take steps into preserving each other Congress if they are ever in the jeopardy. Any PTO or MTO attempts (even those non-affiliated with any governments) against any of the other countries, are to be fiercely condemned and fought against. eLithuania don't take part in any activities against ePoland. ePoland don't take part in any activities against eLithuania.
3. ePoland will defend eLithuania from any future AirStrike and territorial aggression, organized by 3-rd countries[1] unless if asked otherwise by the eLithuanian government.
4. Both countries will not pass Natural Enemy or Declaration of War laws against each other unless if the governments of both countries agreed to do or in case of the situation, referred to in paragraph 10 of the Agreement.
5. ePoland as an expression of good will commits to influence other Pacifica members not to start any territorial aggression or AirStrike against eLithuania. eLithuania as an expression of good will commits not to start any territorial aggression or AirStrike against any Pacifica member[2].
6. Countries are free to do their Foreign Affairs and sign MPPs as they see fit.
7. After next resource wars Poland will not ask any regions from Lithuania.

II GRANT OF REGIONS

7. ePoland will hold Dainava region. This region will not be given up at any moment to any other country
8. Lithuania owns Sudovia, Lithuania Highland, Samogitia and Lithuania Minor regions.
9. eLithuania will not start or support any resistance wars in Dainava.
10. If ePoland loses control over Dainava:
- eLithuania will NE Poland or declare war as soon as it is possible (only on request of the ePolish government),
- After Dainava region would be in control of ePoland, both countries will make necessary actions in order to close the war unless both countries governments will decide otherwise.
11. eLithuania and ePoland can use other methods to reset determination in Dainava region (in example to use TW with other countries). This option should be discussed and agreed with the participating sides.
12. Poland will pay back all the taxes and also will pay the rent of 50 000cc per month. If higher level aviation companies will be added to the game, the rent will be renegotiated.
13. eLithuania will ask its allied nations to not support and not to try to liberate Dainava region from ePoland.

Signatories:
Kherehabath,
Dictator of ePoland
Congress of ePoland

LTPower,
President of eLithuania


[1] Countries, who are not members of PACIFICA, ORION or ASTERIA alliances.
[2] This does not apply to any TW agreed between governments of any Pacifica member and eLithuania

WERSJA LITEWSKA
I. PREAMBULĖ IR NUOSTATOS

1. eLenkijos ir eLietuvos vyriausybės pasirašo šį susitarimą. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir bus atnaujinamas kiekvieno mėnesio 7-tą dieną 12:00 eRepublik laiku automatiškai, jei abi šalys nesusitars kitaip. Jei abi šalys nesutiks pratęsti susitarimo, susitarimas tęsiasi iki einamojo mėnesio 17-tos dienos 12:00 eRepublik laiku.
2. eLenkija ir eLietuva įsipareigopja gerbti viena kitos suverenitetą ir imsis visų priemonių išsaugant viena kitos kongresą jei kada nors iškiltų pavojus šioms institucijoms. Bet kokie PTO arba MTO bandymai (nesuderinti šalies viduje su Vyriausybe) organizuojami bet kurioje iš šalių, turi būti griežtai pasmerkti ir padedami numalšinti. eLietuva nedalyvauja jokiose veiklose nukreiptose prieš eLenkiją. eLenkija nedalyvauja jokiose veiklose, nukreiptose prieš eLietuvą.
3. eLenkija gins eLietuvą nuo visų būsimų karų ir antskrydžių (Airstrike), kuriuos organizuos trečiosios šalys [1], nebent kitaip prašytų eLietuvos vyriausybė.
4. Abi šalys įsipareigoja neleisti viena kitos atžvilgių Tikrojo priešo („Natural enemy“) ir Karo paskelbimo („Declare war“) įstatymų, nebent jei abiejų šalių vyriausybės susitartų kitaip, arba jei iškiltų situacija, nurodyta Susitarimo 10 punkte.
5. eLenkija demonstruodama savo gerą valią eLietuvos atžvilgiu, įsipareigoja įtakoti kitas aljanso Pacifica valstybes-nares nepradėti jokios teritorinės agresijos ar antskrydžio prieš eLietuvą. eLietuva demonstruodama savo gerą valią, įsipareigoja nepradėti jokios teritorinės agresijos ar antskrydžių prieš bet kurią Pacifica narę [2].
6. Abi šalys yra laisvos įgyvendinti savo užsienio politiką ir pasirašyti MPP kaip jos mano esant tinkama.

II REGIONŲ SUTEIKIMAS

7. eLenkijai perduodamas valdyti Dainavos regionas. Šis regionas nebus perduotas laikinai ar nuolat valdyti jokiai trečiajai šaliai.
8. eLietuva valdo Sūduvos (Sudovia), Aukštaitijos (Lithuania Highland), Žemaitijos (Samogitia) ir Mažosios Lietuvos (Lithuania Minor) regionus.
9. eLietuva įsipareigoja nepradėti ir / arba neremti jokių sukilimų Dainavoje.
10. Lenkijai praradus Dainavos regiono kontrolę:
- eLietuva, pareikalavus eLenkijos vyriausybei ir suderinusi su ja, kiek įmanoma greičiau inicijuoja tikrojo priešo arba karo paskelbimo įstatymą;
- eLenkijai atgavus Dainavos regiono kontrolę, abi šalys imsis būtinų veiksmų karui užbaigti, nebent abiejų šalių vyriausybės nutartų kitaip.
11. eLietuva ir eLenkija gali naudoti ir kitus būdus, kad iš naujo perkrauti nuostatų dydį (reset determination bonus) Dainavos regione (pavyzdžiui surengti treniruočių karą su trečiosiomis šalimis). Ši galimybė turėtų būti aptarta ir suderinta su visomis dalyvaujančiomis šalimis.
12. eLenkija sutinka grąžinti eLietuvai 100% mokesčių, gaunamų iš valdomų Lietuvos regionų.
13. eLietuva prašys sąjungininkų neremti sukilimų, ir nebandyti išlaisvinti Dainavos regiono iš Lenkijos.

Pasirašo:
Kherehabath
eLenkijos Diktatorius

LTPower
eLietuvos Prezidentas


[1] Šalys, kurios nėra aljansųPACIFICA, ORION arba ASTERIA aljansų narėmis.
[2] Šis susitarimo punktas netaikomas dvišaliams susitarimams dėl treniruočių karų (TW) tarp bet kurios Pacifica narės ir Lietuvos vyriausybių.

WERSJA POLSKA
I. Preambuła i oświadczenia

1. Powyższy traktat został podpisany przez rządy Polski i Litwy. Traktat wchodzi w życie z datą podpisania i będzie automatycznie wznawiany 7 dnia miesiąca o 12:00 czasu erepublik jeśli strony nie postanowią inaczej. Jeśli strony nie zgodzą się na przedłużenie umowa będzie trwała do 17 dnia miesiąca do godziny 12:00 czasu erepublik.
2. Polska i Litwa będą wzajemnie szanować niepodległość drugiej strony i podejmą kroki zapobiegawcze jeśli zagrożone zostaną wybory kongresowe. Próby PTO i MTO (także niezwiązane z żadnymi rządami) przeciwko drugiemu państwu będą stanowczo potępiane walką przeciwko. Litwa nie bierze udziału w żadnej działalności przeciw Polsce i vice versa.
3. Polska będzie bronić Litwę przed jakąkolwiek agresją terytorialną - w tym przed AirStrike - organizowaną przez państwa spoza sojuszy Pacyfica, Orion lub Asteria - chyba, że rząd Litwy postanowi inaczej.
4. Państwa nie będą wystawiać przeciw sobie NE lub DOW chyba, że rządy państw postanowią inaczej lub w przypadku sytuacji wspomnianej w paragrafie 10.
5. Polska jako wyraz dobrej woli zobowiązuje się wpływać na pozostałych członków Pacyfiki aby nie rozpoczynali działań wojennych przeciw Litwie. Litwa jako wyraz dobrej woli zobowiązuje się do nie atakowania żadnego z członków sojuszu Pacyfika. Punkt nie dotyczy wojen treningowych.
6. Państwa mogą dowolnie kreować swoją politykę zagraniczną i podpisywać MPP z dowolnymi państwami.
7. Polska nie zażąda od Litwy wynajmu regionów w przypadku kolejnej wojny surowców.

II Postanowienia odnośnie posiadanych regionów

7. Polska zatrzyma region Dainava. Region ten nie zostanie przekazany żadnemu innemu państwu.
8. Litwa jest w posiadaniu regionów: Sudovia, Lithuania Highland, Samogitia i Lithuania Minor.
9. Litwa nie będzie rozpoczynać ani wspierać żadnych RW w regionie Dainava.
10. Jeśli Polska straci Dainavę:
- Litwa wystawi na Polskę NE lub DOW tak szybko jak to możliwe ale wyłącznie na prośbę Polskiego rządu,
- Po zdobyciu Dainavy państwa zakończą wojnę w możliwie najszbszy sposób - chyba, że zostanie postanowione inaczej,
11. Litwa i Polska mogą skorzystać z innych metod resetu determinacji - na przykład za pomocą TW. Powinno to być przedyskutowane przez obie strony i wymaga akceptacji.
12. Polska z tytułu wynajmu zobowiązuje się do zapłaty 50k cc, ponadto zwróci 100% wpływów z podatków z regionu Dainava. W przypadku wprowadzenia wyższych Q broni aircraft cena wynajmu ulegnie renegocjacji.
13. Litwa poprosi sprzymierzeńców aby powstrzymały się od wywoływania i wspierania powstań w Dainavie.

Podpisano
Dyktator ePolski
Kherehabath,
Kongres ePolski

Prezydent Litwy
LTPower

Awatar użytkownika
Kherehabath
Minister
Posty: 1573
Rejestracja: 26 paź 2012, o 13:29
ID w grze:: 1549475
Nick z gry: Kherehabath

Re: Traktat Polski z Litwą

Postautor: Kherehabath » 26 lis 2016, o 10:32

Wcześniejsze brzmienie traktatu:
1.) Polska zatrzyma 4 regiony: Sudovia, Lithuanian Highland, Samogitia i Lithuania Minor. Regiony te nie zostaną przekazane w żadnej chwili innemu państwu.
2.) Litwa zatrzyma 1 region- Dainava.
3.) Litwa nie rozpocznie ani nie będzie wspierać RW w regionach, o których mowa w pkt 1. Litwa nie będzie brać udziału w działaniach przeciwko Polsce. Polska nie będzie brać udziału w działaniach przeciwko Litwie.
4.) Jeśli Polska straci kontrolę nad jednym z regionów z pkt 1:
- Litwa wystawi NE na Polskę tak szybko, jak jest to możliwe (wyłącznie na wniosek polskiego rządu)
- Po odzyskaniu wszystkich regionów z punktu 1 przez Polskę, zostanie podpisany traktat pokojowy (w mechanice gry) a NE zostanie uchylone.
5.) Polska zgadza się zwracać 100% litewskich podatków z powrotem do Litwy.
6.) Umowa ta wchodzi w życie w dniu podpisania i będzie odnawiana automatycznie każdego 7 dnia miesiąca o godzinie 12:00 czasu eRepublik, jeśli obie strony nie postanowią inaczej. Jeżeli obie strony się na to nie zgodzą, umowa trwa do 17 dnia miesiąca o godzinie 12:00 czasu eRepublik.
7.) Litwa będzie wnioskowała do swoich sojuszników o brak wsparcia powstań w polskich regionach wymienionych w punkcie 1

Podpisano dnia 1 listopada 2015 r. dzień erepublik 2903

Prezydent Polski: konrado333
Dyktator Litwy: Raima

Wersja w języku angielskim:

Treaty between Poland and Lithuania

1.) Poland will hold 4 regions: Sudovia, Lithuanian Highland, Samogitia and Lithuania Minor. These regions will not be given up at any moment to any other country.
2.) Lithuania will keep 1 region - Dainava.
3.) Lithuania will not start or support any resistance wars in regions mentioned in point 1. Lithuania don't take part in any activities against Poland. Poland don't take part in any activities against Lithuania.
4.) If Poland loses control over one of the regions from point 1:
- Lithuania will NE Poland as soon as it is possible (only on request of the Polish government),
- after all regions from point 1 are in control of Poland, a peace treaty (eRepublik law) will be signed and NE will be closed,
5.) Poland agrees to give 100% of the Lithuanian taxes back to Lithuania.
6.) This agreement starts with the date of signing and will be renewed every 7th of month at 12:00 eRepublik time automatically, if both parties will not agree otherwise. If both parties won't agree, treaty lasts until the 17th of the month at 12:00 eRepublik time.
7.) Lithuania will ask its allied nations to not support nor try to liberate any of the regions from Poland mentioned in point 1.


Signed on 1 november 2015, erepublik day 2903

President of Poland: konrado333
Dictator of Lithuania: Raima

Awatar użytkownika
Kherehabath
Minister
Posty: 1573
Rejestracja: 26 paź 2012, o 13:29
ID w grze:: 1549475
Nick z gry: Kherehabath

Re: Traktat Polski z Litwą

Postautor: Kherehabath » 2 wrz 2017, o 19:30

Traktat pomiędzy Polską a Litwą z dnia 26.11.2016

WERSJA ANGIELSKA
I. PREAMBLE AND STATEMENTS

1. The following agreement is signed by the ePolish and eLithuanian Governments. This agreement starts with the date of signing and will be renewed every 7th of month at 12:00 eRepublik time automatically, if both parties will not agree otherwise. If both parties won't agree, treaty lasts until the 17th of the month at 12:00 eRepublik time..
2. ePoland and eLithuania will respect each other sovereignty and take steps into preserving each other Congress if they are ever in the jeopardy. Any PTO or MTO attempts (even those non-affiliated with any governments) against any of the other countries, are to be fiercely condemned and fought against. eLithuania don't take part in any activities against ePoland. ePoland don't take part in any activities against eLithuania.
3. ePoland will defend eLithuania from any future AirStrike and territorial aggression, organized by 3-rd countries[1] unless if asked otherwise by the eLithuanian government.
4. Both countries will not pass Natural Enemy or Declaration of War laws against each other unless if the governments of both countries agreed to do or in case of the situation, referred to in paragraph 10 of the Agreement.
5. ePoland as an expression of good will commits to influence other Pacifica members not to start any territorial aggression or AirStrike against eLithuania. eLithuania as an expression of good will commits not to start any territorial aggression or AirStrike against any Pacifica member[2].
6. Countries are free to do their Foreign Affairs and sign MPPs as they see fit.

II GRANT OF REGIONS

7. ePoland will hold Dainava region. This region will not be given up at any moment to any other country
8. Lithuania owns Sudovia, Lithuania Highland, Samogitia and Lithuania Minor regions.
9. eLithuania will not start or support any resistance wars in Dainava.
10. If ePoland loses control over Dainava:
- eLithuania will NE Poland or declare war as soon as it is possible (only on request of the ePolish government),
- After Dainava region would be in control of ePoland, both countries will make necessary actions in order to close the war unless both countries governments will decide otherwise.
11. eLithuania and ePoland can use other methods to reset determination in Dainava region (in example to use TW with other countries). This option should be discussed and agreed with the participating sides.
12. ePoland agrees to give 100% of the eLithuanian taxes back to eLithuania.
13. eLithuania will ask its allied nations to not support and not to try to liberate Dainava region from ePoland.

Signatories:
Kherehabath,
Dictator of ePoland

iPSiArt,
President of eLithuania


[1] Countries, who are not members of PACIFICA, ORION or ASTERIA alliances.
[2] This does not apply to any TW agreed between governments of any Pacifica member and eLithuania

WERSJA LITEWSKA
I. PREAMBULĖ IR NUOSTATOS

1. eLenkijos ir eLietuvos vyriausybės pasirašo šį susitarimą. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir bus atnaujinamas kiekvieno mėnesio 7-tą dieną 12:00 eRepublik laiku automatiškai, jei abi šalys nesusitars kitaip. Jei abi šalys nesutiks pratęsti susitarimo, susitarimas tęsiasi iki einamojo mėnesio 17-tos dienos 12:00 eRepublik laiku.
2. eLenkija ir eLietuva įsipareigopja gerbti viena kitos suverenitetą ir imsis visų priemonių išsaugant viena kitos kongresą jei kada nors iškiltų pavojus šioms institucijoms. Bet kokie PTO arba MTO bandymai (nesuderinti šalies viduje su Vyriausybe) organizuojami bet kurioje iš šalių, turi būti griežtai pasmerkti ir padedami numalšinti. eLietuva nedalyvauja jokiose veiklose nukreiptose prieš eLenkiją. eLenkija nedalyvauja jokiose veiklose, nukreiptose prieš eLietuvą.
3. eLenkija gins eLietuvą nuo visų būsimų karų ir antskrydžių (Airstrike), kuriuos organizuos trečiosios šalys [1], nebent kitaip prašytų eLietuvos vyriausybė.
4. Abi šalys įsipareigoja neleisti viena kitos atžvilgių Tikrojo priešo („Natural enemy“) ir Karo paskelbimo („Declare war“) įstatymų, nebent jei abiejų šalių vyriausybės susitartų kitaip, arba jei iškiltų situacija, nurodyta Susitarimo 10 punkte.
5. eLenkija demonstruodama savo gerą valią eLietuvos atžvilgiu, įsipareigoja įtakoti kitas aljanso Pacifica valstybes-nares nepradėti jokios teritorinės agresijos ar antskrydžio prieš eLietuvą. eLietuva demonstruodama savo gerą valią, įsipareigoja nepradėti jokios teritorinės agresijos ar antskrydžių prieš bet kurią Pacifica narę [2].
6. Abi šalys yra laisvos įgyvendinti savo užsienio politiką ir pasirašyti MPP kaip jos mano esant tinkama.

II REGIONŲ SUTEIKIMAS

7. eLenkijai perduodamas valdyti Dainavos regionas. Šis regionas nebus perduotas laikinai ar nuolat valdyti jokiai trečiajai šaliai.
8. eLietuva valdo Sūduvos (Sudovia), Aukštaitijos (Lithuania Highland), Žemaitijos (Samogitia) ir Mažosios Lietuvos (Lithuania Minor) regionus.
9. eLietuva įsipareigoja nepradėti ir / arba neremti jokių sukilimų Dainavoje.
10. Lenkijai praradus Dainavos regiono kontrolę:
- eLietuva, pareikalavus eLenkijos vyriausybei ir suderinusi su ja, kiek įmanoma greičiau inicijuoja tikrojo priešo arba karo paskelbimo įstatymą;
- eLenkijai atgavus Dainavos regiono kontrolę, abi šalys imsis būtinų veiksmų karui užbaigti, nebent abiejų šalių vyriausybės nutartų kitaip.
11. eLietuva ir eLenkija gali naudoti ir kitus būdus, kad iš naujo perkrauti nuostatų dydį (reset determination bonus) Dainavos regione (pavyzdžiui surengti treniruočių karą su trečiosiomis šalimis). Ši galimybė turėtų būti aptarta ir suderinta su visomis dalyvaujančiomis šalimis.
12. eLenkija sutinka grąžinti eLietuvai 100% mokesčių, gaunamų iš valdomų Lietuvos regionų.
13. eLietuva prašys sąjungininkų neremti sukilimų, ir nebandyti išlaisvinti Dainavos regiono iš Lenkijos.

Pasirašo:
Kherehabath
eLenkijos Diktatorius

iPSiArt
eLietuvos Prezidentas


[1] Šalys, kurios nėra aljansųPACIFICA, ORION arba ASTERIA aljansų narėmis.
[2] Šis susitarimo punktas netaikomas dvišaliams susitarimams dėl treniruočių karų (TW) tarp bet kurios Pacifica narės ir Lietuvos vyriausybių.

WERSJA POLSKA
I. Preambuła i oświadczenia

1. Powyższy traktat został podpisany przez rządy Polski i Litwy. Traktat wchodzi w życie z datą podpisania i będzie automatycznie wznawiany 7 dnia miesiąca o 12:00 czasu erepublik jeśli strony nie postanowią inaczej. Jeśli strony nie zgodzą się na przedłużenie umowa będzie trwała do 17 dnia miesiąca do godziny 12:00 czasu erepublik.
2. Polska i Litwa będą wzajemnie szanować niepodległość drugiej strony i podejmą kroki zapobiegawcze jeśli zagrożone zostaną wybory kongresowe. Próby PTO i MTO (także niezwiązane z żadnymi rządami) przeciwko drugiemu państwu będą stanowczo potępiane walką przeciwko. Litwa nie bierze udziału w żadnej działalności przeciw Polsce i vice versa.
3. Polska będzie bronić Litwę przed jakąkolwiek agresją terytorialną - w tym przed AirStrike - organizowaną przez państwa spoza sojuszy Pacyfica, Orion lub Asteria - chyba, że rząd Litwy postanowi inaczej.
4. Państwa nie będą wystawiać przeciw sobie NE lub DOW chyba, że rządy państw postanowią inaczej lub w przypadku sytuacji wspomnianej w paragrafie 10.
5. Polska jako wyraz dobrej woli zobowiązuje się wpływać na pozostałych członków Pacyfiki aby nie rozpoczynali działań wojennych przeciw Litwie. Litwa jako wyraz dobrej woli zobowiązuje się do nie atakowania żadnego z członków sojuszu Pacyfika. Punkt nie dotyczy wojen treningowych.
6. Państwa mogą dowolnie kreować swoją politykę zagraniczną i podpisywać MPP z dowolnymi państwami.

II Postanowienia odnośnie posiadanych regionów

7. Polska zatrzyma region Dainava. Region ten nie zostanie przekazany żadnemu innemu państwu.
8. Litwa jest w posiadaniu regionów: Sudovia, Lithuania Highland, Samogitia i Lithuania Minor.
9. Litwa nie będzie rozpoczynać ani wspierać żadnych RW w regionie Dainava.
10. Jeśli Polska straci Dainavę:
- Litwa wystawi na Polskę NE lub DOW tak szybko jak to możliwe ale wyłącznie na prośbę Polskiego rządu,
- Po zdobyciu Dainavy państwa zakończą wojnę w możliwie najszbszy sposób - chyba, że zostanie postanowione inaczej,
11. Litwa i Polska mogą skorzystać z innych metod resetu determinacji - na przykład za pomocą TW. Powinno to być przedyskutowane przez obie strony i wymaga akceptacji.
12. Polska zwróci 100% wpływów z podatków z regionu Dainava.
13. Litwa poprosi sprzymierzeńców aby powstrzymały się od wywoływania i wspierania powstań w Dainavie.

Podpisano
Dyktator ePolski
Khere

Prezydent Litwy
iPSiArt


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość